Music Building

3775 Central Avenue
Memphis, TN 38111

Music Building


Department Info Abbr Room Phone Fax
Admissions, Graduate MU N/A 901-678-3532
Admissions, Undergraduate MU N/A 901-678-3766
Building Manager MU N/A 901-678-2557
Concert and Facilities Scheduling MU N/A 901-678-5400
Harris Concert Hall MU 101 901-678-2541
Music Library MU 115 901-678-2330
Music, Rudi E. Scheidt School of MU 121 901-678-2541 901-678-3096
Smart Classroom MU 101 901-678-8888
Smart Classroom MU 103 901-678-8888
Smart Classroom MU 107 901-678-8888
Smart Classroom MU 109 901-678-8888
Smart Classroom MU 113 901-678-8888
Smart Classroom MU 286 901-678-8888
Smart Classroom MU G6 901-678-8888
Smart Lab MU 102